تبلیغات
Chemistry 2011 - خلاصه آزمایشهای شیمی دبیرستان
Chemistry 2011
"Chemistry— our life, our future"

 

عنوان آزمایش :  مقایسه ظرفیت گرمایی ویژه آب و اتانول و نفت

مواد مورد نیاز : اتانول – نفت

وسایل مورد نیاز: بشر بزرگ 1 عدد – لوله آزمایش 3 عدد – دماسنج 3 عدد – کرنومتر 3 عدد

 خلاصه روش کار: درون سه لوله آزمایش مشابه، مایعات مورد نظر را به مقدار مساوی هرکدام 5 گرم بریزید. درون هرکدام از آنها یک دماسنج قرار دهید و همزمان هر سه لوله را داخل حمام آب گرم وارد کنید طوری که شرایط گرمادهی به آنها یکسان باشد. زمان لازم برای افزایش دمای مایعات را به اندازه یک درجه سانتیگراد مقایسه کنید.

1-        ترتیب ظرفیت گرمایی ویژه این سه مایع چگونه است؟

2-        آیا ترتیب ظرفیت گرمایی مولی این سه مایع نیز به همین صورت است؟

 

عنوان آزمایش : بررسی تغییر حجم آب با تغییر دما

مواد مورد نیاز :

وسایل مورد نیاز: بالن 250 یک عدد – درپوش لاستیکی سوراخ دار – لوله شیشه‌ای

 خلاصه روش کار: یک بالن 250 سی سی را پر ار آب کرده و دهانه آن را با درپوش لاستیکی دارای لوله شیشه‌ای محکم کنید. این مجموعه را به آرامی حرارت داده و تغییر حجم آب را بررسی کنید.

1-        تغییر حجم آب با تغییر دما چگونه است؟

2-        اگر به جای آب مایع دیگری مثل نفت استفاده شود چه نتیجه ای انتظار دارید؟

 

عنوان آزمایش :  اندازه‌گیری چگالی

مواد مورد نیاز : اتانول – نفت – نمک – یک قطعه فلز

وسایل مورد نیاز: پیکنومتر – استوانه مدرج – بشر کوچک - ترازوی دقیق

 خلاصه روش کار:

الف- چگالی آب و اتانول را بوسیله پیکنومتر بدست آورید

ب- چگالی یک فلز را از طریق غوطه ور کردن آن در آب و اندازه گیری تغییر حجم آب بدست آورید.

ج- چگالی نمک سدیم کلرید را با دو روش زیر اندازه گیری کنید

         1- ریختن نمک در یک حلال غیر قطبی و اندازه گیری تغییر حجم آن

         2- تهیه محلولی سیر شده از آب نمک و افزودن جرم مشخصی نمک به آن و اندازه گیری تغییر حجم محلول

1- کدامیک از روش های قسمت ج مناسب تر است؟

 

عنوان آزمایش :  مقایسه ظرفیت گرمایی ویژه آب و اتانول و نفت

مواد مورد نیاز : اتانول – نفت

وسایل مورد نیاز: بشر بزرگ 1 عدد – لوله آزمایش 3 عدد – دماسنج 3 عدد – کرنومتر 3 عدد

 خلاصه روش کار: درون سه لوله آزمایش مشابه، مایعات مورد نظر را به مقدار مساوی هرکدام 5 گرم بریزید. درون هرکدام از آنها یک دماسنج قرار دهید و همزمان هر سه لوله را داخل حمام آب گرم وارد کنید طوری که شرایط گرمادهی به آنها یکسان باشد. زمان لازم برای افزایش دمای مایعات را به اندازه یک درجه سانتیگراد مقایسه کنید.

1-        ترتیب ظرفیت گرمایی ویژه این سه مایع چگونه است؟

2-        آیا ترتیب ظرفیت گرمایی مولی این سه مایع نیز به همین صورت است؟

 

عنوان آزمایش : بررسی تغییر حجم آب با تغییر دما

مواد مورد نیاز :

وسایل مورد نیاز: بالن 250 یک عدد – درپوش لاستیکی سوراخ دار – لوله شیشه‌ای

 خلاصه روش کار: یک بالن 250 سی سی را پر ار آب کرده و دهانه آن را با درپوش لاستیکی دارای لوله شیشه‌ای محکم کنید. این مجموعه را به آرامی حرارت داده و تغییر حجم آب را بررسی کنید.

1-        تغییر حجم آب با تغییر دما چگونه است؟

2-        اگر به جای آب مایع دیگری مثل نفت استفاده شود چه نتیجه ای انتظار دارید؟

 

عنوان آزمایش :  اندازه‌گیری چگالی

مواد مورد نیاز : اتانول – نفت – نمک – یک قطعه فلز

وسایل مورد نیاز: پیکنومتر – استوانه مدرج – بشر کوچک - ترازوی دقیق

 خلاصه روش کار:

الف- چگالی آب و اتانول را بوسیله پیکنومتر بدست آورید

ب- چگالی یک فلز را از طریق غوطه ور کردن آن در آب و اندازه گیری تغییر حجم آب بدست آورید.

ج- چگالی نمک سدیم کلرید را با دو روش زیر اندازه گیری کنید

         1- ریختن نمک در یک حلال غیر قطبی و اندازه گیری تغییر حجم آن

         2- تهیه محلولی سیر شده از آب نمک و افزودن جرم مشخصی نمک به آن و اندازه گیری تغییر حجم محلول

1- کدامیک از روش های قسمت ج مناسب تر است؟

 

عنوان آزمایش :  تهیه محلول فوق اشباع

مواد مورد نیاز : پتاسیم نیترات – کلسیم کلرید

وسایل مورد نیاز: بشر 100  دو عدد – دماسنج – همزن شیشه‌ای

 خلاصه روش کار:

الف- محلول اشباعی از نمک پتاسیم نیترات با دمای 50 درجه تهیه کرده به آرامی آن را سرد کنید تا حدود 45 درجه سپس ضربه ای بزنید تا حالت فراسیرشده‌ی آن احساس شود.

ب- محلول اشباعی از نمک کلسیم کلرید تهیه کرده به آرامی دمای آن را تا حدود 5 درجه افزایش دهید سپس ضربه ای بزنید تا حالت فراسیرشده‌ی آن احساس شود.

1- چگونه می توان فهمید که یک محلول فوق اشباع است؟

2- برای تهیه محلول فوق اشباع نمکی که انحلال بی گرما دارد، چه روشی پیشنهاد می کنید؟

 

عنوان آزمایش :  اندازه‌گیری سختی آب

مواد مورد نیاز : اسید هیدرو کلریک 1/0 نرمال – سدیم کربنات 1/0 نرمال – متیل اورانژ

وسایل مورد نیاز: بشر – ارلن – بورت

 خلاصه روش کار:

الف- اندازه گیری سختی موقت :

100 سی سی آب شهر را درون ارلن ریخته چند قطره شناساگر متیل اورانژ اضافه کنید و با اسید هیدروکلریک 1/0 نرمال تیتر کنید. تغییر رنگ نقطه پایانی از زرد به نارنجی است.

محاسبات:

واکنش تیتراسیون (کلسیم هیدروژن کربنات با هیدروکلریک اسید) را بنویسید و تعداد میلی مول های کلسیم هیدروژن کربنات تیتر شده را بدست آورید و آن را به میلی گرم کلسیم کربنات موجود در یک لیتر آب تبدیل کنید تا سختی آب برحسب ppm کلسیم کربنات بدست آید

ب- اندازه گیری سختی دایم :

ابتدا 20 سی سی محلول سدیم کربنات را با اسید تیتر کنید ( V1 ) سپس 100 سی سی آب شهر را چند دقیقه بجوشانید و20 سی سی محلول سدیم کربنات به آن اضافه کنید و آنقدر بجوشانید تا حجم محلول نصف شود، آن را دکانته کرده و در حظور چند قطره متیل اورانژ، با اسید هیدروکلریک 1/0 نرمال تیتر کنید ( V2  )

محاسبات: مقداری از سدیم کربنات افزوده شده برای از بین بردن سختی دائم مصرف می شود و مقداری از آن اضافه می ماند که با هیدروکلریک اسید مقدار اضافه مانده ی آن را تیتر کرده ایم. (V2-V1)  حجم هیدروکلریک اسیدی را نشان میدهد که معادل با سدیم کربنات مورد نیاز برای از بین بردن سختی دائم آب است یعنی هم ارز با مقدار سختی دائم موجود در آب. از روی این اختلاف حجم، ابتدا میلی مول کلسیم کربنات در 100 سی سی آب سپس میلی گرم کلسیم کربنات در یک لیتر آب (سختی آب برحسب ppm کلسیم کربنات) را بدست آورید.

توجه: در محاسبات خود نسبت استوکیومتری اسید به باز که 1 به 2 است را مد نظر داشته باشید.

1-        آب شهر قوچان اسیدی ، خنثی یا بازی است ؟ چرا؟

2-        چرا برای تعیین سختی دایم ، آب جوشیده را مستقیماً تیتر نمی کنیم؟

 

عنوان آزمایش :  لخته سازی کلوئیدها

مواد مورد نیاز : آلومینیم نیترات – آهن III نیترات – خاک یا گچ

وسایل مورد نیاز: بشر 100  دو عدد

 خلاصه روش کار:

مخلوطی از آب و خاک یا آب و گچ و .. تهیه کرده پس از ته نشین شدن دکانته کنید تا کلوئیدی از آن بدست آید. اندکی نمک آلومینیم نیترات یا آهن III نیترات اضافه کنید تا کلوئید لخته شود.

1-        چه نمک هایی برای لخته سازی کلوئید ها مناسب تر هستند؟ چرا؟

 

عنوان آزمایش :  بررسی قانون بویل

وسایل مورد نیاز: سرنگ شیشه ای – ترازو

 خلاصه روش کار:

با فشردن سرنگ روی ترازو تغییرات فشار هوای درون سرنگ نسبت به حجم آن را بطور کمی بررسی کنید

1-        چه رابطه ای بین فشار و حجم هوای درون سرنگ مشاهده می شود؟

2-        عوامل ایجاد خطا در این آزمایش چیست؟

 

عنوان آزمایش :  اندازه گیری درصد اکسیژن موجود در هوا

وسایل مورد نیاز: بالن– درپوش لاستیکی دارای لوله شیشه ای – پنبه – سیم مسی

 خلاصه روش کار:

درپوش لاستیکی را مطابق شکل آماده کرده به محض شعله ور کردن پنبه، بالن را وارونه روی درپوش محکم کنید و همزمان این مجموعه را در سطح آب درون ظرف بگیرید. حجم آب وارد شده داخل بالن را اندازه گرفته و درصد اکسیژن هوا را محاسبه کنید.

1-        علت فوران آب چیست؟

2-        آیا نوع مایع در نتیجه این آزمایش تاثیری دارد؟

 

عنوان آزمایش :  اسیدی شدن آب در اثر انحلال گازهای اسیدی

مواد مورد نیاز : گوگرد  – کاغذ تورنسل - شناساگر

وسایل مورد نیاز: ارلن بزرگ – درپوش لاستیکی – قاشقک احتراق

 خلاصه روش کار:

در زیر هود مقداری گوگرد را با قاشقک احتراق بسوزانید تا گاز گوگرد دی اکسید تولید شود. سپس آن را درون ارلن بزرگی که اندکی آب دارد فرو برده و چند لحظه نگه دارید تا واکنش تولید گاز تمام شود. درپوش ارلن را گذاشته و چند دقیقه تکان دهید تا گاز حاصل در آب حل شود و اسیدی شدن آب را از طریق تغییر رنگ شناساگر مشاهده کنید.

1-        تغییر رنگ مشاهده شده را چگونه توجیه می کنید

2-        واکنش های انجام شده در این آزمایش را بنویسید.

 

عنوان آزمایش :  مقایسه گرانروی آب و نفت و اتانول

مواد مورد نیاز : آب – نفت - اتانول

وسایل مورد نیاز: بورت – بشر - کرنومتر

 خلاصه روش کار:

هر بار بورت را با یکی از مایعات مورد نظر پر کرده و زمان خالی شدن آن را مقایسه کنید. ( در همه آزمایش ها شیر بورت به یک اندازه باز شود )

1-        ترتیب گرانروی این سه مایع چگونه است؟ علت چیست؟

 

عنوان آزمایش :  لوله پرتوی کاتدی

1-        فشار گاز درون لوله چه رابطه ای با شدت پرتوی کاتدی دارد؟

2-        چگونه می توان از جهت انحراف پرتو در میدان مغناطیسی، آند و کاتد را تشخیص داد؟

 

عنوان آزمایش :  تهیه هالوژن ها و واکنش پذیری آنها

مواد مورد نیاز : اسید هیدروکلریک – پتاسیم کلرید – پتاسیم برمید – پتاسیم یدید – مایع سفید کننده

وسایل مورد نیاز: ارلن با درپوش – لوله آزمایش 6 عدد – بالن حجمی 3 عدد

 خلاصه روش کار:

ابتدا محلول های زیر را تهیه کنید

50 سی سی محلول 1/0 مولار پتاسیم برمید (محلول برمید)

50 سی سی محلول 1/0 مولار پتاسیم یدید (محلول یدید)

50 سی سی محلول 1/0 مولار پتاسیم کلرید (محلول کلرید)

6 لوله آزمایش را شماره گذاری کرده لوله های 1 و 2 را از محلول کلرید، 3 و 4 را از محلول برمید و 5 و 6 را از محلول یدید تا یک سوم حجم آن  پر کنید.

حدود 100 سی سی مایع سفید کننده درون یک ارلن ریخته و 5 سی سی اسید هیدروکلریک غلیظ به آن اضافه کنید در ارلن را ببندید تا گاز کلر آزاد شده به صورت محلول درآید.

حدود 25 سی سی از محلول کلر تهیه شده را به باقیمانده محلول های برمید و یدید اضافه کنید تا محلول های برم و ید نیز بدست آیند.

واکنش پذیری هالوژن ها را با افزودن اندکی از محلول های هالوژن به محلول های هالید بررسی کنید.

1-        چرا در این آزمایش ،‌آب کلر باید تازه تهیه شود؟

2-        با توجه به نتایج بدست آمده به چه نظامی در باره واکنش پذیری هالوژن ها می توان رسید؟

 

عنوان آزمایش :  رنگ شعله نمک ها

مواد مورد نیاز : نمکهایی از سدیم – پتاسیم – لیتیم – مس – باریم و ...

وسایل مورد نیاز: انبرک – اسپاتول- پنبه - بشر

 خلاصه روش کار:

برای مقایسه رنگ شعله کاتیون های نمکها به شیوه های زیر می توان عمل نمود

الف- بوسیله قاشقک مقدار کمی از نمک مورد نظر را برداشته و مستقیماً روی شعله بگیریم تا رنگ مربوط به آن مشخص شود.

ب- محلولی از نمک مورد نظر تهیه کنیم و بوسیله انبرک تکه کوچکی پنبه را به آن محلول آغشته کرده و آن را روی شعله بگیریم.

ج- بوسیله انبرک تکه کوچکی پنبه را برداشته با آب مرطوب کرده و روی پودر نمک بکشیم تا اندکی از ذرات نمک جذب پنبه شود و آن را روی شعله بگیریم.

1- رنگ شعله کاتیونهای مورد آزمایش را بنویسید.

2- انتظار دارید رنگ شعله مخلوطی از کلرید های مس و سدیم با مقدار برابر چگونه باشد؟

 

عنوان آزمایش : واکنش پذیری فلزات گروه اول

مواد مورد نیاز : لیتیم – سدیم – پتاسیم - شناساگر

 خلاصه روش کار:

ظرفی را پر آب کرده و تکه کوچکی از فلز سدیم را در آن بیندازید. پس از پایان واکنش تغیر رنگ شناساگر را با محلول حاصل مشاهده کنید و همین مراحل را با فلزهای دیگری از گروه اول تکرار کنید تا تفاوت و شباهت آنها بررسی شوند.

1-        واکنش های انجام شده را بنویسید

2-        چگونه می توان گاز تولید شده را شناسایی کرد؟

3-        محلول حاصل از کدام واکنش خصلت بازی بیشتری دارد؟

 

 

عنوان آزمایش :  واکنش پذیری فلزات گروه دوم

مواد مورد نیاز : منیزیم – کلسیم – اسید هیدروکلریک 1/0 مولار

وسایل مورد نیاز: لوله آزمایش

 خلاصه روش کار:

مقدارهای برابر از منیزیم و کلسیم را برداشته و سرعت واکنش آنها را با اسید هیدروکلریک درون لوله آزمایش مقایسه کنید. برای شناسایی گاز حاصل از واکنش، در لوله آزمایش را با انگشت خود مسدود کرده و پس از پایان واکنش ، شعله کبریت را به‌ آن نزدیک کنید

1- واکنش های انجام شده را بنویسید

 

عنوان آزمایش :  بررسی روند های تناوبی

مواد مورد نیاز : اسید هیدروکلریک – جوش شیرین – کاغذ تورنسل - شناساگر

وسایل مورد نیاز: بالن با لوله جانبی – درپوش لاستیکی

 خلاصه روش کار:

پس از واکنش دادن اکسید های سدیم ، منیزیم ، بور ، کربن ، فسفر و گوگرد با آب ، روند تغییر خصلت اسیدی و بازی محلول آنها را با تغییر رنگ کاغذ تورنسل بررسی کنید.

در مورد اکسیدهای گازی شکل می توان کاغذ تورنسل مرطوبی را در مجاورت گاز قرار داد.

1-        چه روندی برای خصلت اسیدی بازی اکسید عناصر یک تناوب مشاهده می شود؟

2-        واکنش های مربوط به فسفر را بنویسید

 

 

عنوان آزمایش :  واکنش های شیمیایی و انواع آنها

مواد مورد نیاز : سدیم کلرید – نقره نیترات – اسید هیدروکلریک – آمونیاک – اسید سولفوریک – شکر – سدیم هیدروکسید – آمونیوم دی کرومات – منیزیم – الکل – مس II سولفات – میخ آهنی – 

وسایل مورد نیاز: بشر – انبرک – سمباده – پنبه – قوطی حلبی – کاغذ روزنامه – کاغذ تورنسل

 خلاصه روش کار:

پس انجام هر واکنش معادله موازنه شده واکنش را نوشته و نوع واکنش را بررسی کنید.

الف- حدود 5/2 گرم آمونیوم دی کرومات را روی یک قوطی حلبی که به طور وارونه روی یک ورق روزنامه  قرار گرفته است، بریزید. تکه ای پنبه را آغشته به الکل کرده روی آن قراردهید و آن را با شعله کبریت روشن کنید تا واکنش شروع شود.

ب- ظرف های محلول اسید هیدروکلریک غلیظ و آمونیاک را طوری کنار هم بگیرید که دهانه دو ظرف نزدیک هم باشد. دود سفید رنگ حاصل آمونیوم کلرید جامد می باشد. با قراردادن یک کاغذ تورنسل مرطوب در مسیر عبور این دود، خصلت اسیدی یا بازی آن را بررسی کنید

ج- تکه ای نوار منیزیم را روی شعله بگیرید تا مشتعل شود. (به نور سفید آن که پرتوهای فرابنفش دارد خیره نشوید)

د- حدود 10 سی سی آب درون یک بشر ریخته و مقدار کمی مس II سولفات در آن حل کنید. یکی دو عدد میخ آهنی را با سمباده تمیز کرده درون آن بیندازید.

ه- حدود 10 سی سی از محلول های سدیم هیدروکسید و مس II سولفات تهیه کرده آنها را مخلوط کنید.

و- محلولی از نمک خوراکی تهیه کرده به آن قطره قطره محلول نقره نیترات اضافه کنید.

1- نوع هر یک از واکنشها را همراه با معادله موازنه شده آنها بنویسید.

 

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 بهمن 1390 توسط epide$
.
....