تبلیغات
Chemistry 2011 - کشش سطحی آب و جیوه
Chemistry 2011
"Chemistry— our life, our future"

توضیحات:
هنگامی که مایعی درون یک ظرف قرار می گیرد بین مولکولهای مایع و اتمهای دیواره ظرف نیروی جاذبه بوجود می آید ، اگر این نیروهای جاذبه نسبتا قوی باشد، مایع قدری در دیواره ها به سمت بالا حرکت می کند ، در نتیجه سطح مایع در کناره ها قدری بالاتر قرار گرفته و بصورت مقعر در می آید ، ولی اگر نیروی جاذبه قوی بین مولکولهای مایع و اتمهای دیواره ظرف تشکیل نشود ، سطح مایع درون ظرف ، بصورت محدب قرار خواهد گرفت .
تصویر دو لوله آزمایش محتوی آب ( سمت چپ ) و جیوه ( سمت راست ) را نشان می دهد :
در ساختار شیشه اتمهای سیلیسیم و اکسیژن وجود دارند ، لذا بین مولکولهای آب و اتمهای اکسیژن شیشه نیروهای جاذبه نسبتا قوی ایجاد شده و سطح آب بصورت مقعر درمی آید . ولی بین اتمهای جیوه و سطح شیشه نیروی جاذبه نسبتا قوی ایجاد نمیشود و سطح جیوه بصورت محدب در می آید .
#- هرچه قطر داخلی لوله کمتر باشد ، سطح مایع بیشتر بصورت محدب یا مقعر در می آید .
#- می توان گفت کشش سطحی جیوه از آب بیشتر است و اتمهای جیوه بیشتر به سمت داخل مایع کشیده می شوند . هنگامی که مقدار کمی جیوه روی سطحی ریخته شود بصورت قطرات کروی شکلی در می آیند .
برچسب ها: کشش سطحی آب و جیوه*اکسیژن،
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 29 دی 1390 توسط epide$
.
....