تبلیغات
Chemistry 2011 - هر که هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل . . .
Chemistry 2011
"Chemistry— our life, our future"
آن که هلاک من همی​خواهد و من سلامتش میوه نمی​دهد به کس باغ تفرجست و بس داروی دل نمی​کنم کان که مریض عشق شد هر که فدا نمی​کند دنیا و دین و مال و سر جنگ نمی​کنم اگر دست به تیغ می​برد کاش که در قیامتش بار دگر بدیدمی هر که هوا گرفت و رفت از پی آرزوی دل                  شیخ اجل سعدی
هر چه کند ز شاهدی کس نکند ملامتش جز به نظر نمی​رسد سیب درخت قامتش هیچ دوا نیاورد باز به استقامتش گو غم نیکوان مخور تا نخوری ندامتش بلکه به خون مطالبت هم نکنم قیامتش کان چه گناه او بود من بکشم غرامتش گوش مدار سعدیا بر خبر سلامتش                  نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 10 شهریور 1390 توسط Maryam2
.
....