تبلیغات
Chemistry 2011 - دكتر شریعتی2
Chemistry 2011
"Chemistry— our life, our future"
اگر دروغ رنگ داشت

هرروز شاید

ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می بست

و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بوداگر شکستن قلب و غرور صدا داشت

عاشقان سکوت شب را ویران می کردنداگر به راستی خواستن توانستن بود

محال نبود وصال

و عاشقان که همیشه خواهانند

همیشه می توانستند تنها نباشنداگر گناه وزن داشت

هیچ کس را توان آن نبود که قدمی بردارد

تو از کوله بار سنگین خویش ناله می کردی

ومن شاید کمر شکسته ترین بودمدکتر علی شریعتی


برچسب ها: دكتر شریعتی،
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 26 مرداد 1390 توسط epide$
.
....