تبلیغات
Chemistry 2011 - دكتر شریعتی
Chemistry 2011
"Chemistry— our life, our future"
 از انسانها غمی به دل نگیر زیرا آنها خود نیز غمگینند، با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند! زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود شک دارند، پس دوستشان بدار  اگرچه دوستت نداشته باشند..
دكتر سپیده شریعتینوشته شده در تاریخ پنجشنبه 3 فروردین 1391 توسط epide$
.
....