تبلیغات
Chemistry 2011 - خدایا..
Chemistry 2011
"Chemistry— our life, our future"
خدایا!..
زیستنی به من بیاموز كه از بی ثمری لحظه ی مرگ حسرت نخورم. خدایا.. تو چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت!!

خدایا!..
بفهمان كه بی تو چه میشوم اما نشانم نده! خدایا..هم بفهمان و هم نشانم بده كه با تو چه خواهم شد!!

خدایا!..
مرا در ایمان اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصیان مطلق باشم!!
.
.
.
خدایا!!!
اندازه ی بزرگی خودت، بخشندگیت، مهربونیت، دوست دارم!!!نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 5 مرداد 1390 توسط epide$
.
....