تبلیغات
Chemistry 2011 - تقطیر یا جداسازی
Chemistry 2011
"Chemistry— our life, our future"

تقطیر یا جداسازی

روش های جداسازی مواد اجزای سازنده ی یک محلول گوناگونند. یکی از این روش ها فرآیند تقطیر است که خود روش های مختلفی دارد و از جمله کاربرد های مهم آن در پالایش نفت و جداسازی اجزای آن است. تقطیر، جداسازی مواد اجزای سازنده ی یک محلول با روش تبخیر و تراکم است.

انواع تقطیر :

تقطیر ساده :

اجزای سازنده ی محلولی از یک ماده ی حل شده غیر فرار را می توان با تقطیر ساده از هم جدا کرد. برای این کار محلول را می جوشانیم تا حلال فرار، تبخیر و از ماده حل شده جدا شود. با سرد کردن بخار( میعان )، حلال مایع جمع آوری می شود و ماده حل شده به صورت باقی مانده تقطیر به جا می ماند.


تقطیر جزء به جزء :

اجزای سازنده ی محلولی شامل دو جزء فرار را که از قانون رائول پیروی می کند، می توان با فرآیند تقطیر جزء به جزء از هم جدا کرد.

طبق قانون رائول، فشار بخار محلول برابر با مجموع اجزای بخار سازنده ی آن است و سهم هر جزء برابر با حاصل ضرب کسر مولی آن جزء در فشار بخار آن در حالت خالص است.

تقطیر یا جداسازی

تقطیر آزئوتروپی :

از این روش تقطیر معمولاً در مواردی که نقطه جوش اجزاء مخلوط به هم نزدیک باشند استفاده می شود. جداسازی مخلوط اولیه با افزایش یک حلال خاص که با یکی از اجزای کلیدی، آزئوتروپ تشکیل می دهد امکان پذیر است.

کاربرد های تقطیر :

در صنعت علاوه بر استفاده ی زیادی که در جداسازی مخلوط حلال ها و ... به وسیله ی عمل تقطیر می شود، مهم ترین آن ها استفاده از تقطیر جزء به جزء در صنعت پالایش مواد نفتی است که در این جا ضمن این فرآیند از نفت خام، انواع محصولات از بنزین تا گازوییل به دست می آید.
نوشته شده در تاریخ یکشنبه 2 مرداد 1390 توسط epide$
.
....